Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Compagnie MiLa VZW

1. Toepasselijkheid

Compagnie MiLa vzw onderschrijft hieronder de algemene voorwaarden, verkoopsvoorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden. Deze maken integrerend deel uit van de overeenkomst tussen partijen en zijn van toepassing op elk aanbod en alle leveringen tenzij dit vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. De deelnemer/consument verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene en bijzondere voorwaarden.

2. Bestelling

a. Inschrijven kan enkel voor een volledig kamp en de volledige kampduur.
b. Inschrijven/bestellen voor een kamp is bindend, ongeacht de wijze van inschrijven.
c. Van zodra de uitnodiging tot betaling (factuur) werd verstuurd, begint de herroepingstermijn voor de consument te lopen. De betaling van de factuur dient voldaan te worden binnen de tien (10) werkdagen na ontvangst van de betalingsuitnodiging met vermelding van het referentienummer.
d. Indien de betaling niet tijdig ontvangen wordt, vervalt automatisch de inschrijving/bestelling en wordt de vrijgekomen plaats opnieuw aangeboden.

3. Herroepingsrecht

a. De deelnemer/consument heeft het recht aan de aanbieder mee te delen dat hij afziet van zijn inschrijving/bestelling, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de veertien (14) kalenderdagen.
b. De deelnemer/consument beschikt niet over het recht om kostenloos van een betaalde aankoop af te zien.

4. Annulering

a. Annuleringen dienen steeds schriftelijk te gebeuren via mail naar kamp@milakampen.be.
b. Indien het kamp nog niet betaald was, zal Compagnie MiLa vzw de inschrijving/bestelling kosteloos annuleren
c. Indien het kamp reeds betaald werd, bestaan er twee mogelijkheden:
i. In geval van ziekte of ongeval:
U brengt Compagnie MiLa vzw zo snel mogelijk op de hoogte. Daarnaast richt u een schriftelijke aanvraag tot terugbetaling aan compagnie MiLa vzw, uiterlijk vijf (5) werkdagen na het kamp, samen met een doktersattest. Het bedrag van de inschrijving, in mindering gebracht met dertig (30) euro administratiekosten per inschrijving, wordt dan teruggestort binnen de officiële betaaltermijnen.
Indien het kamp reeds aanvang had genomen met aanwezigheid van deelnemer/consument en deelnemer/consument wenst te annuleren vanwege ziekte/ongeval zal het inschrijvingsbedrag, verminderd met het aantal gevolgde kampdagen en de administratiekosten teruggestort worden binnen de officiële betaaltermijnen. Ook in dit geval steeds na schriftelijke aanvraag tot terugbetaling en na voorlegging van een doktersattest uiterlijk vijf (5) werkdagen na het kamp.
ii. Andere redenen:
De deelnemer/consument beschikt niet over het recht om kosteloos van een betaalde aankoop af te zien.
Compagnie MiLa vzw geeft de deelnemer/consument het recht om, bij een annulering die ten minste dertig (30) kalenderdagen voor aanvang van het kamp plaatsvond, het saldo, verminderd met dertig (30) euro administratiekosten per inschrijving, te gebruiken voor een kamp op een ander moment of deze aan te bieden als cadeaubon. 
Als de deelnemer/consument binnen een termijn kleiner dan dertig (30) dagen annuleert, verliest hij alle recht tot compensatie.
d. Compagnie MiLa vzw heeft het recht om, bij uitzonderlijke omstandigheden of als het minimum inschrijvingen niet behaald is, een kamp te annuleren. In dit geval zal Compagnie MiLa een alternatief aanbieden of een volledige terugbetaling garanderen binnen de officiële betaaltermijnen.
e. Compagnie MiLa vzw behoudt zich het recht om een deelnemer/consument te weigeren. Indien een deelnemer/consument ontoelaatbaar gedrag van eender welke aard vertoont tijdens de activiteiten zal deze per direct geweigerd worden op de activiteiten en verliest hierbij het recht op terugbetaling.
f. In de uitzonderlijke omstandigheden dat het programma van een activiteit dient gewijzigd te worden garandeert Compagnie MiLa vzw steeds een waardig alternatief te voorzien. Een terugbetaling als gevolg van een wijziging in programma binnen de gekozen activiteit is niet mogelijk.

5. Betalingen

a. Betalingen dienen uitgevoerd worden binnen de tien (10) werkdagen na ontvangst van de betalingsuitnodiging.
b. Kortingen en kortingscodes zijn uniek en kunnen niet gecumuleerd worden. Onrechtmatig verkregen kortingen zullen teruggevorderd worden.
c. Het inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, animatoren, docenten, verzekeringen en een gezond vier-uurtje. Er worden geen middagmaaltijden voorzien door Compagnie MiLa vzw.
d. Door de betaling uit te voeren bevestigd men de algemene voorwaarden gelezen te hebben en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

6. Verzekeringen

a. Alle deelnemers/consumenten zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.
b. Voorafgaand aan de deelname wordt door Compagnie MiLa vzw een medische fiche ter invulling aan de deelnemer/consument voorgelegd. 

7. Medicatie tijdens activiteiten

a. Voor toediening van medicatie tijdens de uren van de activiteiten dient de ouder een toedieningsvoorschrift te voorzien en over te dragen aan de verantwoordelijke van de activiteiten. Compagnie MiLa vzw verklaart dat de verantwoordelijke het geneesmiddel zal toedienen volgens het voorschrift. Noch de kampverantwoordelijke, noch Compagnie MiLa vzw kunnen aansprakelijkheid aanvaarden voor de mogelijke gevolgen of bijwerkingen die na het toedienen kunnen optreden.

8. Verlies/Diefstal

a. Compagnie MiLa vzw is niet verantwoordelijk voor diefstal van, verlies van en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke spullen.
b. Bij diefstal van materiaal aangebracht door Compagnie MiLa vzw of materiaal reeds aanwezig op de voorziene locatie zullen de ordediensten verwittigd worden.
c. Verloren en gevonden voorwerpen zullen tot 30 dagen na einde kamp bijgehouden worden op een afgesproken plaats.

9. Bijzondere voorwaarden

a. Roken is verboden voor elke deelnemer/consument en begeleider tijdens de activiteiten georganiseerd door Compagnie MiLa vzw.
b. Alcoholgebruik is verboden voor elke deelnemer/consument en begeleider tijdens de activiteiten georganiseerd door Compagnie MiLa vzw.
c. Klachten dienen schriftelijk te gebeuren binnen een termijn van 5 werkdagen na het vakantiekamp.
d. Compagnie MiLa vzw maakt tijdens de activiteiten foto’s en filmpjes die kunnen gebruikt worden op de website(s), infobrochure(s), sociale media en publicitaire doeleinden zonder daarbij de integriteit van het kind in gedrang te brengen. Indien de deelnemer/consument dit niet wenst dient hiervan voor het kamp een schriftelijk verzoek aan Compagnie MiLa vzw gericht te worden met de specifieke vraag. Dit zal uiteraard gerespecteerd worden.
e. Adresgegevens van alle deelnemers/consumenten komen terecht in het adressenbestand van Compagnie MiLa vzw. Compagnie MiLa vzw kan deze gegevens aan derden doorgeven indien dit gebeurt binnen de interessevelden van de deelnemer/consument. Indien de deelnemer/consument dit niet wenst dient hiervan voor het kamp een schriftelijk verzoek aan Compagnie MiLa vzw gericht te worden met de specifieke vraag. Dit zal uiteraard gerespecteerd worden.

10. Toepasselijke wet/geschillenregeling

a. Het Belgisch recht is van toepassing op de contracten afgesloten met Compagnie MiLa vzw. In geval van betwisting zijn de vredegerechten van het kanton van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de verkoper, leverancier of dienstverlener, dan wel de rechtbanken van Gent uitsluitend bevoegd.

11. Foto's van je kind

Compagnie MiLa VZW neemt op de kampen foto's van de activiteiten en de deelnemers. Deze foto's kunnen gebruikt worden voor onze website & sociale media-accounts alsook voor onze brochures en publicitaire doeleinden. Indien je niet wenst dat een foto van jouw zoon/dochter hiervoor gebruikt wordt, dien je dit schriftelijk te melden via kamp@milakampen.be.

Gelieve ons ook een duidelijke foto van jouw zoon/dochter te bezorgen zodat we weten om welke deelnemer het gaat. Uiteraard zullen we dit respecteren.