Integriteit

Integriteitsbeleid

Contactgegevens voor API

Lonis Mouhoubi
api@milakampen.be
+32 474 9076 02

Naar aanleiding van onze erkenning als landelijke jeugdwerkorganisatie hebben we ons integriteitsbeleid opnieuw op punt gesteld. We gebruikten ook de tool van Pimento vzw om de verschillende aspecten van dit beleid verder vorm te geven. Het gaat dan om ons kwaliteitsbeleid, preventie- en reactiebeleid. We zetten jaarlijks acties op om dit beleid in de praktijk te brengen.

Integriteit zien wij ruim en we gebruiken daarbij de definitie van Van Obbergen. Onder bescherming van de integriteit wordt verstaan “de onaantastbaarheid van het lichaam van elk individu. De kern is dat een individu zelf mag en kan bepalen welke ingrepen het van buitenaf duldt en dat het niet gedwongen mag worden iets anders te doen dan wat het zelf beoogt”, en nog “Integriteit gaat om het leren grenzen stellen én om het leren omgaan met grenzen, bepaald door anderen (groepsgenoten, leiding, enz.) en door maatschappelijke waarden en normen”.

Ook situaties waarbij de persoon die de handelingen stelt, zich niet per se bewust is van de gevolgen en effecten van het gedrag, nemen we mee op in dit beleid. We focussen ons in eerste instantie op pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en ook agressie. Ons beleid heeft betrekking op de kinderen die we bereiken op onze kampen maar evenzeer op onze jongeren die als animator of docent aan de slag gaan.

Kwaliteitsbeleid

Dit onderdeel heeft betrekking op de randvoorwaarden die we installeren om kwaliteit te voorzien en op die manier grensoverschrijdend gedrag te vermijden of aan te pakken.

Voorbeelden hoe we hiermee aan de slag gaan.

 • Onze directeur Lonis is aanspreekpunt integriteit (API). Kinderen, jongeren, ouders… kunnen bij hem terecht met allerlei vragen.
 • We zetten in op een positieve sfeer met respect voor iedereen. We doen dit onder andere via teambuildingsactiviteiten met de animatoren en docenten, via kennismakingsactiviteiten bij de kinderen op elk kamp…
 • Onze visie is dat er in elk kind een artiest zit. Dit maken we waar door op kampen met ieders talent aan de slag te gaan. In een theaterkamp hoeft niet iedereen op het podium te staan. We gaan aan de slag met de individuele talenten. Het hele kamp staat in teken van het welbevinden van kinderen in de groep en van de ontwikkeling van talenten. Plezier, gelijkwaardigheid, groei en creativiteit zijn de 4 waarden in onze organisatie die we ter harte nemen.
 • We hebben een duidelijke visie hoe we omgaan met en optreden tegen elke vorm van grensoverschrijdend gedrag. We vertrekken daarbij vanuit vertrouwen in kinderen en jongeren maar hanteren ook een nultolerantie ten aanzien van elke vorm van grensoverschrijdend gedrag.
 • We houden kennismakings- en selectiegesprekken met elke nieuwe animator en docent waarbij we polsen naar hun aanpak van grensoverschrijdend gedrag.
 • We informeren onze animatoren en docenten proactief over vormingen gelinkt aan deze thema’s.

Preventiebeleid

Met dit onderdeel willen we risicovolle situaties herkennen en zoveel mogelijk vermijden. We willen niet alleen aan de slag met situaties die zich voordoen maar zetten ook bewust in op een cultuur waar zaken kunnen aangekaart worden en vooral ook vermeden kunnen worden.

Voorbeelden hoe we hiermee aan de slag gaan.

 • We programmeren zelf vormingen over thema’s als storend gedrag, talentontwikkeling, begeleidershouding, groepsdynamica… voor onze animatoren en docenten. Zo was er bijvoorbeeld in 2020 een vorming vanuit de Artevelde Hogeschool over het omgaan met kinderen.
 • Onze hoofdanimatoren maken het thema bespreekbaar bij hun ploeg. Er wordt besproken hoe ze bij kinderen de talenten kunnen herkennen en inzetten.
 • Per kamp krijgt elke animator en docent op de briefings mee hoe we omgaan met en optreden tegen elke vorm van grensoverschrijdend gedrag.
 • Bij de start van elk kamp worden samen met de kinderen afspraken gemaakt.
 • Onze animatoren en docenten geven aan kinderen in het begin en tijdens elk kamp mee dat ze grenzen mogen en kunnen aangeven.
 • Kinderen worden ook geïnformeerd over bij wie ze terecht kunnen als ze met vragen zitten of iets willen aankaarten.
 • We doen jaarlijks mee met de Stipit-actie van Ketnet en maken dit ook bekend via onze sociale media-kanalen.

Reactiebeleid

Met dit onderdeel willen we situaties aanpakken met zorg voor slachtoffer en dader. We
trekken lessen om ons kwaliteits- en preventief beleid verder op punt te zetten.

Voorbeelden hoe we hiermee aan de slag gaan.

 • Elke animator en docent weet bij wie een vermoeden, onthulling of vaststelling van een situatie aangekaart moet worden (API). We zorgen ervoor dat de API en collega’s vlot aanspreekbaar zijn op of naast elk kamp. Samen met API wordt bekeken hoe acuut de situatie is en wat de volgende stappen zijn.
 • Met elke situatie gaan we vertrouwelijk om. We luisteren en gaan in gesprek met iedereen die betrokken is. We stimuleren de betrokkenen om hun ouders op de hoogte te brengen of doen dit samen met hen.
 • We hanteren hierbij zoveel mogelijk een herstelgerichte aanpak. We informeren slachtoffers en daders ook over mogelijke verdere hulp en ondersteuning waar nodig.
 • Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de interne en externe communicatie wanneer zich een situatie voordoet. Hierbij ligt de nadruk op privacy en zorg voor alle betrokkenen.
 • Onze directeur treedt op als woordvoerder van de organisatie ten aanzien van pers, politie, externen…
 • We houden situaties die voorgevallen zijn, bij om ons beleid verder bij te sturen. In 2020 en 2021 hebben er zich geen zwaardere situaties voorgedaan maar desondanks blijven we hier pro-actief en reactief verder op inzetten.